Tjekliste inden salg af lejlighed

Vurderingsrapprot:
I forbindelse med salget af din lejlighed, skal der udarbejdes en vurderingsrapport for lejlighedens forbedringer og løsøre, inkl.:

– Evt. forbedringer udført i lejligheden 
– Evt. løsøre som sælgeren ønsker, der skal indgå i handlen
– Evt. fejl og mangler

Endvidere vil vurderingsrapporten indeholde en kort beskrivelse af lejlighedens generelle stand.

Er vurderingsrapporten mere end 6 måneder gammel ved overdragelsen, skal sælger bekoste en ny. 

Før gennemgangen:
Gennemgangen afholdes så vidt muligt den 2. mandag i måneden. Den nøjagtige dato oplyses af administrator ved bekræftelse af opsigelsen, og bestyrelsen skal være repræsenteret ved gennemgangen. 

Følgende være på plads inden lejligheden kan vurderes: 
– Sælgeren eller en repræsentant for sælgeren skal være til stede ved gennemgangen. Selve gennemgangen tager ca. 45 min. 
– Sælgeren skal før gennemgangen udarbejde vurderingsrapport.

Som dokumentation for arbejderne skal andelshaveren vedlægge: 

– Kopier af relevante regninger, fakturaer og lign. 
– Kopier af alle relevante myndighedsgodkendelser, herunder: Byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser. Dokumentation for lovligt udført el og vvs-arbejde og lign. 
– Kopi af evt. tidligere udarbejdet vurderingsrapporter. 

Kontakt for spørgsmål om vurdering.

Afskrivning af forbedringer

Forbedringer afskrives efter kataloget nedenfor.

TJEKLISTE INDEN FRAFLYTNING AF LEJLIGHED

El-syn:
Ved salg af lejlighed skal der udarbejdes et el-syn, der koster kr. og fratrækkes sælger ved afregning. El-synet foretages ejendommens elektriker, , på en dato, som du kan få oplyst på ejendomskontoret.

Efter el-synet fremsendes en rapport til sælger. Eventuelle ulovligheder skal udbedres af en autoriseret elektriker inden overdragelse af lejligheden til en køber. 

Udbedring af installationer:
Sælger hæfter for udgiften til udbedring af installationer.
Hvis vores elektriker skal stå for udbedringen, skal ejendomskontoret underrettes. Ønsker sælger derimod at bruge en anden autoriseret elektriker, skal specificeret dokumentation på udbedringen (fx kopi af faktura) fremsendes til administrator.

Flyttedag:
Lejligheden skal overdrages til ny køber senest den .

Kælder og loftrum:
Kælder- og loftsrum skal være tømt inden overdragelsesdagen. Er rummene ikke ryddet og rengjorte, hæfter sælger for udgiften til, at rummene ryddes af et firma. 

Diverse afmeldinger:
Cykelskur mv.
Evt. cykelskur/barnevognskur/invalideskur skal afmeldes til ejendomskontoret og tømmes. 

Vaskekort
Evt. vaskekort skal afmeldes og afleveres på ejendomskontoret, hvorefter depositum afregnes af administrator. Sælger hæfter for forbruget, indtil der er sket afmelding. 

El og Gas:

Ved fraflytning skal du huske at afmelde el- og eventuel gasforsyning direkte til
forsyningsselskabet senest otte dage før frigørelsesdagen. Afmeldingsdagen skal være den samme som overdragelsesdatoen. Sælger hæfter for forbruget indtil afmelding er sket. 

Varme:
Administrator melder flytning til varmefirmaet. 

Net:
Er man tilmeldt net skal afmelding/overdragelse ske til 

Telefoni:
Skal telefonen lukkes skal henvendelse ske til udbyder/leverandør (se din regning). Skal telefonen flyttes til en anden adresse, skal du skifte leverandør og de skal forestå overflytningen. Sælger hæfter for forbruget indtil afmelding/overflytning er sket. 

Internet og TV:
Internet og TV afmeldes hos udbyderen/leverandøren (se din regning). Sælger hæfter indtil afmelding er sket.