Husorden

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard

§ 1 Tilsidesættelse af god skik og orden

§ 2 Ansvar

§ 3 Husdyr

§ 4 Toiletter og afløb

§ 5 Skadedyr

§ 6 Høj musik og støj

§ 7 Brug af maskiner etc.

§ 8 Trappeopgange, fællesarealer og døre

§ 9 Tørrelofter

§ 10 Tørring af tøj etc. fra vinduer

§ 11 Faste installationer

§ 12 Fællesfaciliteter

§ 13 Radio- og Tv-antenner

§ 14 Affald

§ 15 Graffiti

§ 16 Kørsel og parkering i gården

§ 17 Ophold i gården

§ 18 Fodring af fugle

§ 19 Cykelparkering

§ 20 Kældervinduer

§ 21 Tøjtørring og tæppebankning i gården

§ 22 Kælderrum

§ 23 Vaskeri

§ 1 Tilsidesættelse af god skik og orden

Husordenen er besluttet og vedtaget af andelsboligforeningens generalforsamling

og skal overholdes i alle ord og punkter af samtlige andelshavere og fremlejere.

Tilsidesættelse af reglerne i husordenen, herunder grov eller gentagen

misligholdelse, vil, efter at sådanne forhold er blevet påtalt af bestyrelsen, efter

bestyrelsens beslutning kunne medføre eksklusion af andelsboligforeningen.

Der henvises her til andelsboligforeningens vedtægters §21:

Når andelshaveren, eller nogen fra dennes husstand, udøver eller truer med fysisk

vold over for foreningen eller de øvrige beboere.

1. Når andelshaveren eller nogen fra denne husstands adfærd kan være til fare for

ejendommen, foreningen eller de øvrige beboere, f.eks. på grund af

anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det

lejede.

2. Når andelshaverens eller nogen fra dennes husstands adfærd medfører gener for

foreningen eller de øvrige beboere, såsom generel utryghed, forråelse af

ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.

3. Når andelshaveren eller nogen fra dennes husstand, uden at der er tale om

fysisk vold, udøver chikane over for foreningen eller de øvrige beboere.

§ 2 Ansvar

Andelshaver er erstatningsansvarlig for: Alle skader, gener, forurening af; gade,

vej fortov, opgange, fællesvaskeri eller andre fællesområder eller løsøre, som

andelshaver, husstandens medlemmer samt personer andelshaver har givet

adgang til ejendommen, måtte påføre. Skader af ovenstående art skal, straks de

konstateres, meddeles til ejendomskontoret.

§ 3 Husdyr

Der gives ikke tilladelse til at holde hund i foreningen. Hunde må ikke færdes i

gården. Et medlem har dog altid ret til at holde førerhund. Det er tilladt at holde

kat og mindre husdyr i foreningen under forudsætning af, at dyrene ikke er til

gene for de omkringboende. Bestyrelsen kan til en hver tid forlange et husdyrhold

bragt til ophør, såfremt bestyrelsen skønner at dette er til gene for de

omkringboende. Husdyr skal holdes i snor i gården og må ikke løbe frit.

§ 4 Toiletter og afløb

Toiletter må ikke anvendes til bortskaffelse af affald og andre genstande som

toilettet ikke er beregnet til. Undgå unødig vandspild – drag omsorg for, at haner

og blandingsbatterier har tætte pakninger. Cisterner der løber, skal straks

anmeldes til viceværten, så skaden kan udbedres omgående af foreningen.

Andelshaver har vedligeholdelsespligten for rensning af badeværelsets gulvafløb.

§ 5 Skadedyr

Konstateres der skadedyr, væggetøj, mus, kakerlakker eller lignende i en lejlighed,

skal dette straks meddeles til ejendomskontoret. Al nødvendig skadedyrsbekæmpelse

foretages og dækkes af foreningen, katte lopper dog undtaget, dette

påhviler katteejeren.

§ 6 Høj musik og støj

Støjende adfærd er ikke tilladt. Andelshaver, husstandens medlemmer samt

personer andelshaver har givet adgang til ejendommen, skal udvise almindeligt

hensyn til naboer, ejendommens beboere og andre. Der skal være ro i tidsrummet

fra kl. 22.00 til kl. 07.00.

Ved festlige lejligheder, fredag og lørdag, hvor der ønskes at spille musik efter kl.

24.00, skal dette meddeles ejendomskontoret, som dog ikke kan give tilladelse til

at man må larme. Musikken skal altid dæmpes efter kl. 24.00. Bestyrelsen kan i

enkelte tilfælde helt forbyde musik udover dette tidspunkt.

Beboere der ønsker at feste med høj musik efter kl. 24.00, henvises til at leje

fælleslokalet.

Både egen opgang og naboopgangen skal varsles i god tid, med opslag påført

tydelig afsender og telefonnummer.

Spilles høj musik, skal vinduerne altid være lukkede.

§ 7 Brug af maskiner etc.

Brug af elektromekaniske husholdningsmaskiner og el-værktøj, som f. eks.

vaskemaskine, opvaskemaskine, boremaskine og lignende, er forbudt i tidsrummet

fra kl. 21.00 til kl. 07.00 på hverdage og i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 10.00 i

weekenden.

§ 8 Trappeopgange, fællesarealer og døre

Al støjende ophold på trapperne er forbudt.

Rygning er ikke tilladt i opgangene, hverken på bag- eller hovedtrapper. Henstilling

af cykler, barnevogne m.m. på trapperne er forbudt. Affald og andre

efterladenskaber må ikke henstilles på/i trapper, gangarealer, fællesrum, lofter og

kældre eller foreningens øvrige fællesarealer.

Reklamer, aviser og andet brandbart materiale må ikke henlægges i opgangen.

Henstilles der effekter på fællesarealerne og trappeopgange m.v., fjernes disse af

personalet. Ejeren opkræves min. 250,00 kr. over den kommende opkrævning til

dækning af udgiften til fjernelse af effekterne.

Skopudsning, cykelreparation og lignende i trappeopgangene er ikke tilladt.

Døre og porte, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede,

og må ikke holdes åbne ved anbringelse af træstykker, måtter eller andre

genstande. Yderdøre ved fortrappe samt døre mod gården, skal altid holdes låst,

med mindre de er under opsyn af en voksen. Døre til kælder- og loftsrum skal

være aflåst på grund af risiko for tyveri og brand. Døre til tørreloft skal holdes

aflåst.

§ 9 Tørrelofter

Tørrelofterne må kun anvendes til tørring af tøj. Brug af tørrelofter aftales

indbyrdes mellem brugerne i opgangen. Rengøring af tørrelofterne påhviler

brugerne. I regn- og snevejr skal vinduer til loftrum og trapper holdes lukket. Tøj

der er hængt til tørre på tørreloftet skal være så godt vredet/centrifugeret, at det

ikke drypper på gulvet.

§ 10 Tørring af tøj etc. fra vinduer

Tørring af tøj samt rystning af tæpper og måtter fra vinduerne er forbudt. Det er

ikke tilladt at smide cigaretskod eller andet ud af vinduet.

§ 11 Faste installationer

Der må ikke foretages indgreb i ejendommens faste installationer, så som

dørtelefonanlæg, antenneanlæg og centralvarmeinstallationer og lignende, uden

bestyrelsens skriftlige tilladelse. Eventuelle fejl eller skader på disse anlæg skal

meddeles ejendomskontoret, der sørger for udbedringen. Ved indgriben i

ejendommens installationer påhviler det andelshaveren, at dække alle udgifter til

udbedring og tilbageføring til oprindelig udførelse.

§ 12 Fællesfaciliteter

Ved benyttelse af fællesfaciliteter, så som vaskeri, beboerlokale og lignende, skal

bestyrelsens anvisninger altid efterkommes.

§ 13 Radio- og Tv-antenner

Opsætning af udvendige radio- og Tv-antenner samt enhver form for udvendig

ledningsføring er ikke tilladt.

§ 14 Affald

Husholdningsaffald må kun tømmes i de dertil beregnede affaldscontainere i

gårdene. Containernes låg skal lukkes efter brug. Spildes der på foreningens areal,

er den pågældende pligtig at fjerne det straks. Alt byggeaffald i forbindelse med

lejlighedsrenovering skal fjernes til kommunal genbrugsplads af andelshaver.

§ 15 Graffiti

Al maling og tegning på mure og træværk er forbudt.

§ 16 Kørsel og parkering i gården

Det er tilladt at parkere cykler i gården. Motorkøretøjer (biler, motorcykler,

knallerter og lignende) henvises til fortov og vej, med mindre særlig tilladelse fra

bestyrelsen foreligger. Indkørsel i gårde og porte er forbudt, med mindre særlig

tilladelse fra bestyrelsen foreligger. HENSYNSFULD cykelkørsel i gårde og porte er

tilladt, cykling sker på den gåendes præmisser og under de cyklendes ansvar. Der

skal altid tages hensyn til dem, der opholder sig i gården.

§ 17 Ophold i gården

Ved ophold på ejendommens gård- og havearealer, skal der tages behørigt hensyn

til ejendommens øvrige beboere, og uacceptabelt støjende adfærd er ikke tilladt.

Der skal være ro i gårdene efter kl. 22.00. Dette gælder også for brugere af

beboerlokalet. Lejere af beboerlokalet har pligt til at sætte sig ind i de gældende

regler for ophold i gården, samt at indskærpe dette for gæster i beboerlokalet.

Dette gælder også i færden til og fra beboerlokalet.

§ 18 Fodring af fugle

Fodring af fugle må kun finde sted i de dertil indrettede foderpladser.

Fodring af børnegruppens høns må kun ske efter retningslinjer opslået ved buret.

§ 19 Cykelparkering

Det er forbudt at anbringe cykler op ad husmuren. Cykler må kun anbringes i de

dertil indrettede stativer og områder til cykelparkering.

Cyklens ejer er ansvarlig for eventuelle skader, der opstår på muren som følge af

en overtrædelse. Cykler anbragt i strid med husordenen kan fjernes af

ejendommen.

§ 20 Kældervinduer

Gitre foran kældervinduer må ikke fjernes. Kældervinduer må ikke blændes og skal

til enhver tid kunne åbnes, af hensyn til udluftning. Kældervinduer skal holdes

lukket i vintermånederne.

§ 21 Tøjtørring og tæppebankning i gården

Tørrepladserne i gården må kun anvendes til tørring af tøj.

Tæppebankning må kun foretages på eller ved de opstillede bankestativer i

gården.

§ 22 Kælderrum

Det er ikke tilladt at trække strøm til andet end lamper i kælderrummet. Det er

ikke tilladt at opstille tændte frysere, køleskabe og affugtere mm. i

kælderrummene.

§ 23 Vaskeri

Tøj må ikke efterlades i vaskeriet. Efterladt tøj fjernes af personalet. Uafhentet tøj

opbevares af ejendomskontoret i 2 uger, hvorefter det afleveres til genbrug.

Opsatte regler for vaskeriet skal efterkommes.

————————————————————————————————————————–

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling

den 23. august 2012.