Husorden

§ 1 Tilsidesættelse af god skik og orden

§ 2 Ansvar

§ 3 Husdyr

§ 4 Toiletter og afløb

§ 5 Skadedyr

§ 6 Høj musik og støj

§ 7 Brug af maskiner etc.

§ 8 Trappeopgange, fællesarealer og døre

§ 9 Tørrelofter

§ 10 Tørring af tøj etc. fra vinduer

§ 11 Faste installationer

§ 12 Fællesfaciliteter

§ 13 Radio- og Tv-antenner

§ 14 Affald

§ 15 Graffiti

§ 16 Kørsel og parkering i gården

§ 17 Ophold i gården

§ 18 Fodring af fugle

§ 19 Cykelparkering

§ 20 Kældervinduer

§ 21 Tøjtørring og tæppebankning i gården

§ 22 Kælderrum

§ 23 Vaskeri

§ 1 Tilsidesættelse af god skik og orden

Husordenen er besluttet og vedtaget af andelsboligforeningens generalforsamling og skal overholdes i alle ord og punkter af samtlige andelshavere og fremlejere.

Tilsidesættelse af reglerne i husordenen, herunder grov eller gentagen misligholdelse, vil, efter at sådanne forhold er blevet påtalt af bestyrelsen, efter bestyrelsens beslutning kunne medføre eksklusion af andelsboligforeningen.

Der henvises her til andelsboligforeningens vedtægters §21:

Når andelshaveren, eller nogen fra dennes husstand, udøver eller truer med fysisk vold over for foreningen eller de øvrige beboere.

1. Når andelshaveren eller nogen fra denne husstands adfærd kan være til fare for ejendommen, foreningen eller de øvrige beboere, f.eks. på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede.

2. Når andelshaverens eller nogen fra dennes husstands adfærd medfører gener for foreningen eller de øvrige beboere, såsom generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.

3. Når andelshaveren eller nogen fra dennes husstand, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for foreningen eller de øvrige beboere.

§ 2 Ansvar

Andelshaver er erstatningsansvarlig for: Alle skader, gener, forurening af; gade, vej fortov, opgange, fællesvaskeri eller andre fællesområder eller løsøre, som andelshaver, husstandens medlemmer samt personer andelshaver har givet adgang til ejendommen, måtte påføre. Skader af ovenstående art skal, straks de konstateres, meddeles til ejendomskontoret.

§ 3 Husdyr

Der gives ikke tilladelse til at holde hund i foreningen. Hunde må ikke færdes i gården. Et medlem har dog altid ret til at holde førerhund. Det er tilladt at holde kat og mindre husdyr i foreningen under forudsætning af, at dyrene ikke er til gene for de omkringboende. Bestyrelsen kan til en hver tid forlange et husdyrhold bragt til ophør, såfremt bestyrelsen skønner at dette er til gene for de omkringboende. Husdyr skal holdes i snor i gården og må ikke løbe frit.

§ 4 Toiletter og afløb

Toiletter må ikke anvendes til bortskaffelse af affald og andre genstande som toilettet ikke er beregnet til. Undgå unødig vandspild – drag omsorg for, at haner og blandingsbatterier har tætte pakninger. Cisterner der løber, skal straks anmeldes til viceværten, så skaden kan udbedres omgående af foreningen.

Andelshaver har vedligeholdelsespligten for rensning af badeværelsets gulvafløb.

§ 5 Skadedyr

Konstateres der skadedyr, væggetøj, mus, kakerlakker eller lignende i en lejlighed, skal dette straks meddeles til ejendomskontoret. Al nødvendig skadedyrsbekæmpelse foretages og dækkes af foreningen, katte lopper dog undtaget, dette påhviler katteejeren.

§ 6 Høj musik og støj

Støjende adfærd er ikke tilladt. Andelshaver, husstandens medlemmer samt personer andelshaver har givet adgang til ejendommen, skal udvise almindeligt hensyn til naboer, ejendommens beboere og andre. Der skal være ro i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 07.00.

Ved festlige lejligheder, fredag og lørdag, hvor der ønskes at spille musik efter kl. 24.00, skal dette meddeles ejendomskontoret, som dog ikke kan give tilladelse til at man må larme. Musikken skal altid dæmpes efter kl. 24.00.

Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde helt forbyde musik udover dette tidspunkt.

Beboere der ønsker at feste med høj musik efter kl. 24.00, henvises til at leje fælleslokalet.

Både egen opgang og naboopgangen skal varsles i god tid, med opslag påført tydelig afsender og telefonnummer.

Spilles høj musik, skal vinduerne altid være lukkede.

§ 7 Brug af maskiner etc.

Brug af elektro-mekaniske husholdningsmaskiner og el-værktøj, som f. eks. vaskemaskine, opvaskemaskine, boremaskine og lignende, er forbudt i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 07.00 på hverdage og i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 10.00 i weekenden.

§ 8 Trappeopgange, fællesarealer og døre

Al støjende ophold på trapperne er forbudt.

Rygning er ikke tilladt i opgangene, hverken på bag- eller hovedtrapper. Henstilling af cykler, barnevogne m.m. på trapperne er forbudt. Affald og andre efterladenskaber må ikke henstilles på/i trapper, gangarealer, fællesrum, lofter og kældre eller foreningens øvrige fællesarealer.

Reklamer, aviser og andet brandbart materiale må ikke henlægges i opgangen.

Henstilles der effekter på fællesarealerne og trappeopgange m.v., fjernes disse af personalet. Ejeren opkræves min. 250,00 kr. over den kommende opkrævning til dækning af udgiften til fjernelse af effekterne.

Skopudsning, cykelreparation og lignende i trappeopgangene er ikke tilladt.

Døre og porte, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede, og må ikke holdes åbne ved anbringelse af træstykker, måtter eller andre genstande.

Yderdøre ved fortrappe samt døre mod gården, skal altid holdes låst, med mindre de er under opsyn af en voksen.

Døre til kælder- og loftsrum skal være aflåst på grund af risiko for tyveri og brand.

Døre til tørreloft skal holdes aflåst.

§ 9 Tørrelofter

Tørrelofterne må kun anvendes til tørring af tøj. Brug af tørrelofter aftales indbyrdes mellem brugerne i opgangen. Rengøring af tørrelofterne påhviler brugerne. I regn- og snevejr skal vinduer til loftrum og trapper holdes lukket.

Tøj der er hængt til tørre på tørreloftet skal være så godt vredet/centrifugeret, at det ikke drypper på gulvet.

§ 10 Tørring af tøj etc. fra vinduer

Tørring af tøj samt rystning af tæpper og måtter fra vinduerne er forbudt.
Det er ikke tilladt at smide cigaretskod eller andet ud af vinduet.

§ 11 Faste installationer

Der må ikke foretages indgreb i ejendommens faste installationer, så som dørtelefonanlæg, antenneanlæg og centralvarmeinstallationer og lignende, uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. Eventuelle fejl eller skader på disse anlæg skal meddeles ejendomskontoret, der sørger for udbedringen.

Ved indgriben i ejendommens installationer påhviler det andelshaveren, at dække alle udgifter til udbedring og tilbageføring til oprindelig udførelse.

§ 12 Fællesfaciliteter

Ved benyttelse af fællesfaciliteter, så som vaskeri, beboerlokale og lignende, skal bestyrelsens anvisninger altid efterkommes.

§ 13 Radio- og Tv-antenner

Opsætning af udvendige radio- og Tv-antenner samt enhver form for udvendig ledningsføring er ikke tilladt.

§ 14 Affald

Husholdningsaffald må kun tømmes i de dertil beregnede affaldscontainere i gårdene. Containernes låg skal lukkes efter brug.

Spildes der på foreningens areal, er den pågældende pligtig at fjerne det straks.

Alt byggeaffald i forbindelse med lejlighedsrenovering skal fjernes til kommunal genbrugsplads af andelshaver.

§ 15 Graffiti

Al maling og tegning på mure og træværk er forbudt.

§ 16 Kørsel og parkering i gården

Det er tilladt at parkere cykler i gården. Motorkøretøjer (biler, motorcykler, knallerter og lignende) henvises til fortov og vej, med mindre særlig tilladelse fra bestyrelsen foreligger.

Indkørsel i gårde og porte er forbudt, med mindre særlig tilladelse fra bestyrelsen foreligger.

HENSYNSFULD cykelkørsel i gårde og porte er tilladt, cykling sker på den gåendes præmisser og under de cyklendes ansvar.

Der skal altid tages hensyn til dem, der opholder sig i gården.

§ 17 Ophold i gården

Ved ophold på ejendommens gård- og havearealer, skal der tages behørigt hensyn til ejendommens øvrige beboere, og uacceptabelt støjende adfærd er ikke tilladt.

Der skal være ro i gårdene efter kl. 22.00. Dette gælder også for brugere af beboerlokalet.

Lejere af beboerlokalet har pligt til at sætte sig ind i de gældende regler for ophold i gården, samt at indskærpe dette for gæster i beboerlokalet.

Dette gælder også i færden til og fra beboerlokalet.

§ 18 Fodring af fugle

Fodring af fugle må kun finde sted i de dertil indrettede foderpladser.

Fodring af børnegruppens høns må kun ske efter retningslinjer opslået ved buret.

§ 19 Cykelparkering

Det er forbudt at anbringe cykler op ad husmuren. Cykler må kun anbringes i de dertil indrettede stativer og områder til cykelparkering.

Cyklens ejer er ansvarlig for eventuelle skader, der opstår på muren som følge af en overtrædelse.

Cykler anbragt i strid med husordenen kan fjernes af ejendommen.

§ 20 Kældervinduer

Gitre foran kældervinduer må ikke fjernes. Kældervinduer må ikke blændes og skal til enhver tid kunne åbnes, af hensyn til udluftning.

Kældervinduer skal holdes lukket i vintermånederne.

§ 21 Tøjtørring og tæppebankning i gården

Tørrepladserne i gården må kun anvendes til tørring af tøj.

Tæppebankning må kun foretages på eller ved de opstillede bankestativer i gården.

§ 22 Kælderrum

Det er ikke tilladt at trække strøm til andet end lamper i kælderrummet.

Det er ikke tilladt at opstille tændte frysere, køleskabe og affugtere mm. i kælderrummene.

§ 23 Vaskeri

Tøj må ikke efterlades i vaskeriet. Efterladt tøj fjernes af personalet.

Uafhentet tøj opbevares af ejendomskontoret i 2 uger, hvorefter det afleveres til genbrug.

Opsatte regler for vaskeriet skal efterkommes.

————————————————————————————————————————–

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling

den 23. august 2012.